Informacje prawne

IDENTYFIKACJA

Nazwa strony internetowej: CaniGPS.fr

Adres: http://CaniGPS.fr

Właściciel: Société Canicompet - ATTON Jonathan - SIRET 823792148 00012

Menedżer publikacji: ATTON Jonathan

PODMIOT PRAWNY

Canicompet - ATTON Jonathan - AutoEntrepreneur - 11 rue de la forêt 67110 Gumbrechtshoffen

0620017101 - contact@canicompet.com

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Korzystanie z tej witryny oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie.

INFORMACJE

Informacje i dokumenty na tej stronie są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych, nie są wyczerpujące i nie pociągają za sobą odpowiedzialności właściciela strony.

Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z dostępu do witryny.

INTERAKTYWNOŚĆ

Użytkownicy witryny mogą przesyłać treści, które pojawią się w witrynie w dedykowanych obszarach (w szczególności za pośrednictwem komentarzy). Za zamieszczone treści odpowiadają ich autorzy, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną.

Właściciel witryny zastrzega sobie jednak prawo do wycofania bez uprzedzenia i bez uzasadnienia wszelkich treści zamieszczonych przez użytkowników, które nie są zgodne z kartą etyczną witryny lub obowiązującymi przepisami.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie określono inaczej, wszystkie elementy dostępne na stronie (teksty, obrazy, grafiki, logo, ikony, dźwięki, oprogramowanie itp.) pozostają wyłączną własnością ich autorów, w odniesieniu do praw własności intelektualnej lub praw użytkowania. 1

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie całości lub części elementów strony, niezależnie od użytych środków lub procesu, jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą autora23.

Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie strony lub któregokolwiek z jej elementów jest uważane za naruszenie i podlega ściganiu. 4

Znaki towarowe i logo zamieszczone na stronie są zarejestrowane przez firmy, które są ich właścicielami.

LINKI

Linki wychodzące

Właściciel strony zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i nie zobowiązuje się do odwoływania się za pośrednictwem linków hipertekstowych do zasobów stron trzecich obecnych w sieci internetowej, zarówno w odniesieniu do ich treści, jak i znaczenia.

Linki przychodzące

Właściciel strony zezwala na linki hipertekstowe do jednej ze stron tej witryny, pod warunkiem, że otwierają one nowe okno i są prezentowane w sposób jednoznaczny w celu uniknięcia :

ryzyka pomylenia strony, na którą się powołuje, z właścicielem strony

jakiejkolwiek prezentacji, która jest tendencyjna lub sprzeczna z obowiązującym prawem.

Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zażądania usunięcia linku, jeśli uzna, że strona źródłowa nie spełnia zasad określonych powyżej.

POUFNOŚĆ

Wszyscy użytkownicy mają prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec wszelkich danych osobowych, które ich dotyczą, poprzez złożenie pisemnego i podpisanego wniosku wraz z dowodem tożsamości. 5678